Miejski Dom Kultury w Oleśnie

Regulaminy zobacz archiwum »

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie

EGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

o wartości nie przekraczającej kwoty 30 tys. euro

w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie

 

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością;

2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr;

3) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a które są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a lub 2b ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć roboty w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych;

5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo ofertę z najniższą ceną;

6) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

7) zamawiającym – należy przez to rozumieć Miejski Dom Kultury w Oleśnie

8) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie

9) zamówieniach – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym z wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

10) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro;

11) umowie – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 

§ 3

Procedury udzielania zamówień publicznych obejmują:

 1. zamówienia o wartości poniżej 10.000 zł,

 2. zamówienia o wartości od 10.000zł do 50.000 zł,

 3. zamówienia o wartości przekraczającej 50.000 zł do 30.000 euro.

 

§ 4

1. Podstawą realizacji zamówień publicznych przez zamawiającego jest umieszczenie ich w planie finansowym zamawiającego.

2. Udzielenie zamówienia nie ujętego w planie finansowym zamawiającego jest możliwe jedynie po potwierdzeniu zabezpieczenia środków w planie finansowym przez głównego księgowego.

3. Wniosek o udzielenie zamówienia sporządzonego przez odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 zawiera:

1) opis przedmiotu zamówienia,

2) termin realizacji/wykonania zamówienia,

3) aktualną wartość przedmiotu zamówienia, oszacowana na podstawie cen rynkowych lub kosztorysu,

4) przeliczenie wartości zamówienia ze złotych na równowartość euro, przy zastosowaniu średniego kursu złotego, ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy pzp,

5) dane osoby, która dokonała ustalenia wartości zamówienia,

6) datę ustalenia wartości zamówienia (nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania),

7) nazwę i adres potencjalnych wykonawców zamówienia,

8) Dane osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

 

§ 5

 1. Zamówienia o wartości poniżej 10.000 zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku.

 2. Udzielenie zamówienia poprzez wybór najkorzystniejszej oferty dostępnej na rynku poprzedza rozeznanie rynku. Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

 3. W razie ofert dostępnych na rynku zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym do odpowiedniej liczby wykonawców zapewniającej konkurencję.

 4. Dopuszcza się możliwość negocjacji dostępnych na rynku ofert lub ofert złożonych w skutek zapytania ofertowego.

 5. Dla udzielenia zamówienia o wartości 10.000 zł nie jest wymagana forma pisemna, z zastrzeżeniem ust. 7.

 6. Podstawą udokumentowania zamówienia, o którym mowa w ust. 1 jest faktura lub rachunek.

 7. W przypadku na roboty budowlane i projektowe zawiera się umowę w formie pisemnej, w której określa się” przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i warunki gwarancji.

 

§ 6

1. Zamówienia o wartości od 10.000zł do 50.000zł udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.

2. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym do odpowiedniej liczby wykonawców zapewniającej konkurencje, nie mniejszej niż 2.

3. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert.

4. Umowę o zamówienie publiczne o wartości od 10.000zł do 50.000 zł zawiera się w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe w umowie określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i warunki gwarancji.

5. W przypadku usług wykonywanych przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej podstawą udzielenia zamówienia jest umowa o dzieło bądź umowa zlecenie.

 

§ 7

  1. Zamówienia o wartości przekraczającej 50.000zł do 30.000 euro udzielane są poprzez wybór najkorzystniejszej oferty otrzymanej wskutek zapytania ofertowego.

  2. Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym do odpowiedniej liczby wykonawców zapewniającej konkurencje, nie mniejszej niż 3.

  3. Zapytanie ofertowe, o którym mowa w ust.1 sporządza się wg,. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

  4. Dopuszcza się możliwość negocjacji złożonych ofert.

  5. Umowę o zamówienie publiczne o wartości od 50.000zł do 30.000 euro zawiera się w formie pisemnej. W przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe w umowie określa się: przedmiot zamówienia, termin realizacji, wartość zamówienia, kary umowne i warunki gwarancji.

  6. W przypadku usług wykonywanych przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej podstawą udzielenia zamówienia jest umowa o dzieło bądź umowa zlecenie.

 

§ 8

 1. Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 50.000zł do 30.000 euro sporządza się protokół.

 2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

 1. Obowiązkiem odpowiedzialnego za przeprowadzenie postępowania jest bezstronne oraz staranne przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 2. Udzielenie zamówienia zatwierdza dyrektor zamawiającego.

 

§ 10

 1. Zamówienia publiczne objęte niniejszym Regulaminem podlegają rejestracji.

 2. Wzór rejestru stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

 

§11

Traci moc zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie z dnia 17 grudnia 2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do

Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych

o wartości nie przekraczającej

kwoty 30 000 euro

 

Znak sprawy (miejscowość, data)

 

 

 

(wnioskodawca)

 

WNIOSEK

udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Opis przedmiotu zamówienia...........................................................................................................................

(nazwa, cechy, ilość, jednostka miary)

2. Szacunkowa wartość zamówienia:

wartość netto …………… zł

wartość brutto…………....zł

Wartość szacunkowa zamówienia netto w przeliczeniu na euro wynosi ………………………………………..netto.

Średni kurs złotego do euro służący do przeliczenia wartości zamówienia przyjęty został zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia ………… i wynosi……………………………………………zł.

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu…………………………………….………………………………

na podstawie………………………………………………………………………………………………………..….

Osoba/osoby dokonujące ustalenia wartości zamówienia:……………………………….. …………………………

3. Termin realizacji zamówienia……………………………………………......................................................

4. Nazwa i adres potencjalnych wykonawców zamówienia……………………………………………………........................................

……………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

5.Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………

1/

(imię i nazwisko)

 

podpis wnioskodawcy

Nie zgłaszam zastrzeżeń

……………………………………….

(data i podpis osoby głównego księgowego)

 

 

Wyrażam zgodę

 

…………………………………

(data i podpis osoby kierownika zamawiającego)

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

 

pieczęć zamawiającego

 

Znak sprawy (miejscowość i data)

 

………………………………………………………………

(adres i nazwa wykonawcy)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający

……………………………………………………………………………………………………………

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Termin realizacji zamówienia

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Okres gwarancji

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce i termin złożenia oferty

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Termin otwarcia ofert

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Warunki płatności

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami

…………………………………………………………………………………………………..

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

……………………………………………………………….................................

 1. Treść oferty:

 1. nazwa wykonawcy

 2. adres wykonawcy

 3. NIP

 4. Regon

 5. nr rachunku bankowego

 6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto…………… zł (słownie złotych)

Podatek VAT…. zł (słownie złotych)

Cenę brutto…... zł (słownie złotych)

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

 2. Termin realizacji zamówienia

 3. Okres gwarancji

 4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia

 5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym

 6. Data sporządzenia oferty

 7. Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej pieczątka wykonawcy.*

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

 

 

Protokół

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości 50 000 zł do 30 000 euro

 

1. W dniu ….. zaproszono do złożenia oferty wymienionych wykonawców:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. W terminie do dnia………20....r. do godziny……… przedstawiono poniższe oferty:

 

Lp. Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

............................................

(podpis odpowiedzialnego)

 

 

.............................................

Zatwierdzam/nie zatwierdzam*

(podpis głównego księgowego)

 

 

……….……………………

(data i podpis dyrektora zamawiającego)

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu UdzielaniaZamówień

Publicznych o wartości przekraczającej kwoty

30.000 euro

 

Rejestr zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

 

L.p.

Numer zamówienia

Przedmiot zamówienia

Data zawarcia umowy/ złożenia zamówienia

Data zakończenia realizacji zamówienia

Cena netto

Cena brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 27 czerwca 2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ernest Hober
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2016 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ernest Hober
Ilość wyświetleń: 1530
27 czerwca 2016 14:42 (Ernest Hober) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl